รัฐธรรมนูญ แห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๔๐ มาตรา 81  
 
            รัฐ ต้องจัดการศึกษาอบรม และ สนับสนุนให้เอกชน จัดการศึกษาอบรม ให้เกิดความรู้คู่คุณธรรม จัดให้มี กฎหมายเกี่ยวกับการศึกษาแห่งชาติ ปรับปรุงการศึกษา ให้สอดคล้อง กับความเปลี่ยนแปลง ทางเศรษฐกิจและสังคม สร้างเสริมความรู้ และ ปลูกฝังจิตสำนึก ที่ถูกต้อง เกี่ยวกับ การเมืองการปกครอง ในระบอบประชาธิปไตย อันมี พระมหากษัตริย์ ทรงเป็นประมุข สนับสนุน การค้นคว้าวิจัย ในศิลปวิทยาการต่าง ๆ เร่งรัดพัฒนา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อการพัฒนาประเทศ พัฒนา วิชาชีพครู และ ส่งเสริม ภูมิปัญญาท้องถิ่น ศิลปะ และ วัฒนธรรมของชาติ