ปพพ. มาตรา ๙๙๘
            ธนาคารใด ซึ่ง เขานำเช็คขีดคร่อมเบิกเงิน ใช้เงินไปตามเช็คนั้น โดยสุจริต และ ปราศจาก ประมาทเลินเล่อ กล่าวคือว่า ถ้า เป็นเช็คขีดคร่อมทั่วไป ก็ให้ใช้เงิน ให้แก่ธนาคาร อันใดอันหนึ่ง ถ้า เป็นเช็คขีดคร่อมเฉพาะ ก็ใช้ให้แก่ ธนาคาร ซึ่ง เขาเจาะจงขีดคร่อม ให้โดยเฉพาะ หรือ ใช้ให้แก่ ธนาคารตัวแทน เรียกเก็บเงิน ของธนาคารนั้นไซร้ ท่านว่า ธนาคาร ซึ่ง ใช้เงิน ไปตามเช็คนั้น ฝ่ายหนึ่ง กับถ้า เช็คตกไปถึงมือ ผู้รับเงินแล้ว ผู้สั่งจ่าย อีกฝ่ายหนึ่ง ต่างมีสิทธิ เป็นอย่างเดียวกัน และ เข้าอยู่ในฐานอันเดียวกัน เสมือนดั่งว่า เช็คนั้น ได้ใช้เงิน ให้แก่ ผู้เป็นเจ้าของ อันแท้จริงแล้ว