ปพพ. มาตรา ๙๙๔
            ถ้า ในเช็ค มีเส้นขนานคู่ ขีดขวางไว้ข้างหน้า กับ มีหรือไม่มี คำว่า " และบริษัท " หรือ คำย่อ อย่างใดๆ แห่งข้อความนี้อยู่ ในระหว่าง เส้นทั้งสองนั้นไซร้ เช็คนั้น ชื่อว่าเป็น เช็คขีดคร่อมทั่วไป และ จะใช้เงินตามเช็คนั้น ได้แต่เฉพาะ ให้แก่ธนาคาร เท่านั้น
            ถ้า ในระหว่าง เส้นทั้งสองนั้น กรอกชื่อ ธนาคาร อันหนึ่งอันใด ลงไว้โดยเฉพาะ เช็คเช่นนั้น ชื่อว่าเป็น เช็คขีดคร่อมเฉพาะ และ จะใช้เงินตามเช็คนั้น ได้เฉพาะ ให้แก่ธนาคาร อันนั้น